Page 6 - Produktkatalog 2017 / 2018
P. 6

Stick-                 und   Weberscheren /

Stickschere / embroidery scissors

                        Art-Nr.    4,25“/110 mm 20 mm   g
                        Art.-No.   4,25“/110 mm 20 mm
                                           20 g
                        74010.NI.110             20 g

                        74011.NI.110

Flachtisch Stickschere / film cutting scissors

                        Art-Nr.                g
                        Art.-No.
                                           15 g
                        74030.RS.120 4,75“/120 mm 30 mm

                        • seitswärts geknickt • side curved

Pinzettenschere / embroidery scissors      Art-Nr.    4 “/ 120 mm  15 mm   g
Pinzettenschere / embroidery scissors      Art.-No.
Weberschere / weaver`s scissors                            10 g
                        74012.RS.120

                        Art-Nr.    4 “/ 120 mm  15 mm   g
                        Art.-No.
                                           10 g
                        74013.RS.120

                        Art-Nr.    4“ / 105 mm  35 mm   g
                        Art.-No.
                                           33 g
                        73091.NI.105

    Weberschere / weaver`s scissors     Art-Nr.    4“ / 105 mm  35 mm   g
6                        Art.-No.
                                           23 g
                        70206.NI.105
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11